het REALISEREN van je DROOMBEELD
VERBOUW WOONHUIS - ZEEWOLDE
het HUIS VAN DE ONDERNEMING
de juiste plaats voor MENSEN en PROCESSEN
een BOUWPLAN met KARAKTER vormgeven
je PERSOONLIJKE WOONOMGEVING realiseren

HET PROCES – KENNISMAKING en AANVANG

SAMENWERKEN

Zelf bouwen bestaat vrijwel altijd uit een lang en complex proces. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar dat hoeft het niet te zijn. Zeker niet als u zich laat bijstaan door een architect. Hij is immers in staat om uw wensen zo optimaal mogelijk te verwezenlijken. Daarnaast neemt hij u veel zorgen uit handen.

De samenwerking met een architect kent veel verschillende fasen. U kunt met de architect overleggen bij welke fase u hem nodig denkt te hebben. Wellicht komt u tot de conclusie dat u de architect voor het gehele traject wil inschakelen. Hij staat u dan bij vanaf het eerste advies, via het ontwerp tot en met de oplevering van het object.

U dient te bepalen waarvoor u de architect precies wilt inschakelen. Misschien heeft u uw oriëntatiefase zo grondig aangepakt, dat u de architect al voor het verstrekken van de opdracht een compleet programma van eisen en wensen kunt overhandigen.

PROJECTDEFINITIE

Misschien heeft u diverse keuzes nog niet gemaakt en wilt u de architect daarbij als adviseur inschakelen. Vanuit zijn expertise kan hij een bijdrage leveren aan uw oriëntatie op bijvoorbeeld de indeling, de gebruiksfuncties, het budget en de planning.

Dit adviestraject kunt u vooraf als aparte opdracht verstrekken. U kunt het ook opnemen als onderdeel van de reguliere opdracht. De andere werkzaamheden in het proces, vanaf de opdrachtverstrekking, zijn grofweg onder te verdelen in drie fasen: de ontwerpfase, het technisch ontwerp en de bouw zelf.

De gulden regel is: leg zoveel mogelijk vast. Dat vormt de beste garantie om nare verrassingen achteraf te voorkomen. Zodra bijvoorbeeld het bouwbudget vastligt, is de architect er verantwoordelijk voor dat het (bij een gelijkblijvende opdracht) niet overschreden wordt.

OPDRACHT

Neem in de opdracht in elk geval op: budget (voor álle kosten); planning; een globaal programma van eisen (wat gaat er zo ongeveer gebouwd worden); kwaliteit; de werkzaamheden van de architect.

In de meeste gevallen zijn de opdrachtgever en de architect al voor de opdrachtverstrekking in gesprek over de wensen en de randvoorwaarden. Een van de eerste dingen die de architect doet, is ervoor zorgen dat deze twee zaken op elkaar aansluiten.
De architect kent de markt en de kosten en kan beoordelen of de wensen realistisch zijn in relatie tot het budget. De architect beschikt ook over materialenkennis.
Op basis van deze gesprekken zal het globale programma van eisen uitmonden in een min of meer definitief programma van eisen. Daarmee gaat de architect aan de slag.

HET PROCES – van IDEE naar ONTWERP

VOORONTWERP- VO

In deze fase krijgt uw huis, kantoor of ander gebouw voor het eerst echt gestalte middels het Voorontwerp. Met tekeningen van de gevel, doorsneden, contouren en wellicht een 3D-presentatie wordt globaal duidelijk gemaakt hoe het object eruit zal gaan zien.

Het is belangrijk dat u er als opdrachtgever op staat dat het ook echt inzichtelijk wordt. Want dit Voorontwerp is in principe de kiem waaruit het uiteindelijke gebouw zal ontstaan.

Het Voorontwerp vermeldt ook de te gebruiken materialen en geeft een globale kostenraming op basis van de omvang. Samen met de architect spreekt u het geheel door en overlegt u of bepaalde wijzigingen doorgevoerd moeten worden.

DEFINITIEF ONTWERP – DO

Het Definitief Ontwerp is geen nieuw ontwerp, maar een uitwerking van het Voorontwerp waarin alle door u en de architect overeengekomen wijzigingen verwerkt zijn. Hiermee krijgt u dus te zien hoe het object er daadwerkelijk uit zal komen te zien. Alles heeft nu een meer definitief karakter.

De architect zal ook nader kijken naar de regelgeving die rondom de locatie van toepassing is: bestemmingsplannen en eventuële eisen aan de uitstraling van het gebouw. Mochten uw wensen de mogelijkheden overstijgen, dan is de architect ook de aangewezen persoon om te overleggen met de gemeente om te kijken wat er wel mogelijk is, of waar zij qua toestemming eventueel aan willen meewerken.

TECHNISCH ONTWERP

Aan de hand van het Definitief Ontwerp voert de architect wettelijk verplichte berekeningen uit over onder meer daglichttoetreding, ventilatie en energieprestatie. Deze gegevens zijn nodig om een Omgevngsvergunning te kunnen aanvragen. De aanvraag kan een ingewikkelde procedure zijn, waarbij de architect zijn meerwaarde kan bewijzen. Regelgeving op het gebied van bouwen is behoorlijk ingewikkeld en met een afdeling Bouwtoezicht kunnen langdurige discussies ontstaan.

Bij het Technisch Ontwerp hoort ook het schrijven van het bestek en het maken van de bestektekeningen van het gebouw waarop álles tot in detail staat ingetekend, tot de stroomvoorzieningen aan toe. Op basis van deze stukken maakt de architect zijn begroting, meestal met behulp van een gespecialiseerd bureau. Bovendien brengt een aannemer zijn offerte uit op basis van het bestek.

HET PROCES – van VERGUNNING naar GEBOUW

KEUZE AANNEMER

Het project kan aanbesteed worden. Dit betekent dat meerdere aannemers uitgenodigd worden om een offerte in te dienen. De architect kan, vanuit zijn expertise en ervaring, bepalen welke aannemers geschikt zijn om hiervoor te benaderen.
Een andere manier is om één aannemer te benaderen. Bijvoorbeeld op aanbeveling van anderen, of omdat de architect goede ervaringen met hem heeft opgedaan. De offerte wordt beoordeeld op basis van het bestek dat door de architect is gemaakt. De architect zal de offerte ook inhoudelijk beoordelen om te zien of dat wat de aannemer aanbiedt precies aansluit op het bestek.
Het goed beoordelen van de door de aannemer uitgebrachte offerte kan veel “kosten achteraf” besparen: het verrekenen van stelposten (aangenomen bedragen voor onderdelen die later een werkelijke prijs krijgen), verrekenen van afwijkende hoeveelheden materiaal en de kosten van zaken “die niet in de offerte opgenomen zijn”. Door een uitgebreide controle te doen van offerte en budget kan de architect alles helder voor u in beeld brengen.

UITVOERING

Zodra de bouw van start gaat, kan de architect als directievoerder zijn waarde bewijzen. Want hoewel alles vastligt, zal iemand toch in de gaten moeten houden of de vele betrokken partijen zich wel aan de afspraken houden. Worden inderdaad de juiste materialen gebruikt? Loopt alles nog steeds volgens planning? Is er niets vergeten? Worden er geen bouwfouten gemaakt?
U kunt er uiteraard voor kiezen om het zelf te doen. Maar bouwen is een omvangrijk en complex proces. Er zijn al snel honderden aspecten die nadere inspectie behoeven. Bovendien zijn bepaalde zaken, zoals de aanleg van technische voorzieningen, achteraf nauwelijks meer met het blote oog te controleren. Als expert en ervaringsdeskundige zal de architect niets ontgaan.
Ook beoordeelt hij de eindafrekening van de aannemer en begeleidt hij de oplevering.

OPLEVERING

En dan is het grote moment daar: de oplevering. Na een intensieve voorbereiding en hard werken staat uw droom overeind. Reden voor een feestje, maar niet voordat alles gecontroleerd is.
De praktijk leert dat er vrijwel altijd iets ontbreekt of niet helemaal volgens de afspraken is opgeleverd. De architect voert een inspectie uit en is in staat om gebreken te constateren en met de aannemer te bespreken hoe het zo snel mogelijk wordt opgelost.

Na de oplevering kunt u uw huis of kantoor in gebruik nemen. Gedurende een onderhoudsperiode van meestal zes maanden zullen gebreken, die bij de oplevering zijn geconstateerd, nog kosteloos worden verholpen. Ook in die allerlaatste fase zal de architect u bijstaan. Per slot van rekening is hij de regisseur die in de loop van het gehele proces het overzicht behoudt en ervoor zorgt dat gebeurt wat moet gebeuren. Of het nu gaat om het afstemmen van uw eerste wensen op de randvoorwaarden, het maken van een goed, functioneel en mooi ontwerp, het anticiperen op ‘gedoe’ met vergunningen of het aansturen van de aannemer; de architect zorgt ervoor dat uw gebouw aan het einde van de rit staat als een huis.

Start typing and press Enter to search